5 maj 2023

Den ultimata guiden till kreativ logotypdesign - Skapa en logotyp i 17 steg

I. Inledning

Introduktion till designprocessen för en logotyp

En logotyp är en viktig del av varje företags varumärke, och spelar en avgörande roll i att skapa igenkänning och differentiering på marknaden. En välutformad logotyp kan stärka förtroendet och skapa en positiv image för ditt företag, medan en dåligt utformad logotyp kan ha motsatt effekt. Därför är det viktigt att noggrant överväga varje designelement i logotypen för att säkerställa att den kommunicerar rätt budskap och attraherar målgruppen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de olika stegen i logotypdesignprocessen och ge tips och råd för att skapa en minnesvärd och effektiv logotyp.

"En logotyp är ett tecken, inte en illustration eller ett foto. Och eftersom människor känner igen tecken snabbare än något annat element i sitt visuella system, borde en logotyp vara enkel, lättläst och direkt."

Paul Rand, grafisk designer och skapare av logotyper för IBM, UPS, ABC m.fl.

Vikten av en logotyp för varumärkesidentitet

En logotyp är en symbol eller ett tecken som representerar en organisation eller ett företag, och används för att identifiera företaget på marknaden. Logotypen är en viktig del av företagets varumärkesidentitet, och spelar en avgörande roll i att bygga igenkänning och differentiering.

En stark och välutformad logotyp är nödvändig för att skapa en positiv image och för att öka varumärkesmedvetenheten. Genom att använda en logotyp som är enkel, minnesvärd och effektivt kommunicerar företagets värderingar och personlighet, kan företaget skilja sig från konkurrenterna och stärka sin position på marknaden.

En logotyp är också en viktig del av företagets varumärkesstrategi. Logotypen används på allt från visitkort och reklammaterial till hemsidor och sociala medier. Genom att använda en konsekvent och igenkännbar logotyp i all kommunikation, kan företaget skapa en enhetlig varumärkesidentitet och stärka sin image.

En välutformad logotyp kan också öka förtroendet för företaget hos kunder och potentiella kunder. En professionell och estetiskt tilltalande logotyp ger en känsla av trovärdighet och pålitlighet, och kan påverka kundernas beslut att välja företaget framför konkurrenterna.

Sammanfattningsvis är en logotyp en viktig del av varje företags varumärkesidentitet. Genom att skapa en stark och minnesvärd logotyp som effektivt kommunicerar företagets värderingar och personlighet, kan företaget öka varumärkesmedvetenheten, differentiera sig från konkurrenterna och stärka sin position på marknaden.

Vad är skillnaden mellan en logotyp och ett varumärke?

En logotyp och ett varumärke är två olika saker, även om de ofta används synonymt med varandra.

En logotyp är en grafisk representation av ett företag eller en organisation. Det kan bestå av en bild, ett tecken, en ikon eller en kombination av dessa element. En logotyp används främst för att identifiera och skilja företaget från konkurrenterna.

Ett varumärke, å andra sidan, är en samling av känslor, värderingar och associationer som människor har med ett företag. Ett varumärke är en abstrakt och känslomässig upplevelse av företaget som bygger på allt från produkter och tjänster till marknadsföring och kundservice.

En logotyp är en viktig del av varumärkesidentiteten, men den är inte hela varumärket. Ett varumärke inkluderar också företagets rykte, kundupplevelse och allt annat som påverkar människors uppfattning om företaget.

II. Forskning och planering

Vikten av efterforskning innan man börjar designa

Innan man börjar designa en logotyp är det viktigt att genomföra viss forskning och planering för att säkerställa att logotypen effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar. Här är några typer av efterforskningar som man bör göra innan man börjar designa en logotyp:

 1. Efterforskning om företaget: För att designa en logotyp som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet, är det viktigt att förstå företagets historia, mission, vision, värderingar, mål och kundbas.
 2. Konkurrensanalyser: Genom att analysera konkurrenternas logotyper, kan man få inspiration och undvika att skapa en logotyp som är för lik andra på marknaden.
 3. Marknadsundersökningar: Genom att utföra marknadsundersökningar kan man få insikt i hur målgruppen uppfattar företaget och dess varumärkesidentitet, och använda dessa insikter för att utveckla en logotyp som effektivt kommunicerar med målgruppen.
 4. Typsnitt: Att undersöka olika typsnitt och deras egenskaper kan hjälpa till att välja ett lämpligt typsnitt för logotypen. Ska det vara tryggt och klassiskt, modernt och stilrent eller trendigt och annorlunda. Kanske kan man till och med ta fram ett typsnitt som är unikt för företaget.
 5. Färger: Att undersöka färger och deras associationer kan hjälpa till att välja en lämplig färg för logotypen som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet. Färger kan påverka våra känslor och upplevelser på många olika sätt. Här är en kort överblick över hur färger kan förmedla olika typer av känslor. Rött är en kraftfull och energisk färg som kan förmedla passion, kärlek, ilska och fara. Blått är en lugnande och avslappnande färg som kan förmedla trygghet, förtroende, professionalism och kyla. Grönt är en naturlig och balanserad färg som kan förmedla hälsa, tillväxt, fred och välstånd. Gult är en glad och positiv färg som kan förmedla glädje, optimism och värme. Orange är en energisk och entusiastisk färg som kan förmedla kreativitet, entusiasm och värme. Lila är en mystisk och spirituell färg som kan förmedla rikedom, kreativitet och lugn. Svart är en elegant och sofistikerad färg som kan förmedla makt, lyx och sorg. Vit är en ren och oskuldsfull färg som kan förmedla fred och renhet. Beroende på sammanhang kan färger associeras med lite olika saker, så det gäller att ha lite känsla för det.

Genom att genomföra dessa typer av efterforskningar kan man skapa en logotyp som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar, differentierar företaget från konkurrenterna och skapar en positiv image hos kunderna.

Samla information om företaget och dess målgrupp

Innan man börjar designa en logotyp är det viktigt att samla information om företaget och dess målgrupp för att säkerställa att logotypen effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar till målgruppen. Här är några faktorer man bör överväga när man samlar information:

 1. Företagets mission och vision: Det är viktigt att förstå företagets mission och vision för att kunna skapa en logotyp som representerar företagets kärnvärden.
 2. Företagets historia och värderingar: Att ha en förståelse för företagets historia och värderingar kan hjälpa till att skapa en logotyp som är sammanhängande med företagets tidigare och nuvarande identitet.
 3. Företagets målgrupp: Att ha en klar bild av företagets målgrupp kan hjälpa till att utforma en logotyp som attraherar och kommunicerar med den målgruppen.
 4. Konkurrensanalyser: Att analysera konkurrenternas logotyper kan hjälpa till att undvika att skapa en logotyp som är för lik andra på marknaden.
 5. Branschstandarder: Att förstå branschstandarder kan hjälpa till att skapa en logotyp som är sammanhängande med företagets bransch och som effektivt kommunicerar företagets unika erbjudande.

Genom att samla information om företaget och dess målgrupp kan man skapa en logotyp som effektivt kommunicerar företagets värderingar och varumärkesidentitet till målgruppen. En logotyp som är anpassad efter målgruppen kan bidra till att stärka företagets varumärkesimage och differentiera det från konkurrenterna.

Definiera varumärkespersonligheten och värden

Att definiera varumärkespersonligheten och värdena är en viktig del av att skapa en effektiv logotyp. Varumärkespersonligheten och värdena är de egenskaper som företaget vill förmedla till målgruppen, och som utgör grunden för företagets varumärkesidentitet.

För att definiera varumärkespersonligheten och värdena är det viktigt att förstå företagets kärnvärden, dess målgrupp och dess konkurrenssituation. Här är några faktorer man bör överväga när man definierar varumärkespersonligheten och värdena:

 1. Företagets kärnvärden: Företagets kärnvärden utgör grunden för dess varumärkesidentitet och bör därför vara tydligt definierade. Kärnvärdena kan inkludera företagets mission, vision och värderingar.
 2. Målgruppens behov och önskningar: För att attrahera målgruppen och bygga en stark varumärkesidentitet, är det viktigt att förstå målgruppens behov och önskningar.
 3. Konkurrenternas positionering: Att analysera konkurrenternas positionering kan hjälpa till att undvika att skapa en logotyp som är för lik andra på marknaden, samtidigt som man säkerställer att logotypen differentierar företaget från konkurrenterna.
 4. Varumärkespersonligheten: Varumärkespersonligheten är de egenskaper som företaget vill förmedla till målgruppen, som till exempel professionalism, innovativitet, lyx eller vänlighet.
 5. Varumärkesvärdena: Varumärkesvärdena är de värden som företaget står för och som utgör grunden för företagets varumärkesidentitet, som till exempel kvalitet, pålitlighet, kreativitet eller hållbarhet.

Genom att definiera varumärkespersonligheten och värdena kan man skapa en logotyp som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar till målgruppen.

Skapa en designbrief

En designbrief är en viktig del av designprocessen och innehåller all den information som en designer kan behöva för att kunna skapa en effektiv logotyp. En välutformad designbrief kan innehålla följande punkter:

 1. Företagets namn och beskrivning: En kort beskrivning av företaget, dess produkter eller tjänster och dess målgrupp.
 2. Företagets mål med logotypen: En beskrivning av vad företaget vill uppnå med logotypen, till exempel ökad varumärkesmedvetenhet eller differentiering från konkurrenterna.
 3. Logotypens syfte: En beskrivning av hur logotypen kommer att användas, till exempel på visitkort, hemsida eller annonser.
 4. Konkurrensanalyser: En översikt av konkurrenternas logotyper och hur företagets logotyp kan skilja sig från dem.
 5. Färgpalett: En beskrivning av de färger som ska användas i logotypen och hur de relaterar till företagets varumärkesidentitet.
 6. Typsnitt: En beskrivning av vilket typsnitt som ska användas i logotypen och hur det relaterar till företagets varumärkesidentitet.
 7. Övriga designelement: En beskrivning av eventuella grafiska element som ska användas i logotypen, som till exempel ikoner eller mönster.
 8. Budget och tidsplan: En beskrivning av projektets budget och en tidsplan för designprocessen.

Genom att skapa en designbrief kan företaget säkerställa att designern har all den information som behövs för att skapa en effektiv logotyp som kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar till målgruppen. En tydlig och detaljerad designbrief kan också hjälpa till att undvika missförstånd och säkerställa att projektet stannar inom budget och tidsplan. Omfattningen och innehållet kan skilja sig åt beroende från företag till företag.

III. Designprocessen

Skissa olika idéer och koncept

Att skissa olika idéer och koncept är en viktig del av designprocessen när man skapar en logotyp. Genom att skissa flera olika idéer och koncept kan man hitta den bästa lösningen för att effektivt kommunicera företagets varumärkesidentitet och värderingar.

När man skissar idéer och koncept, är det viktigt att ha företagets varumärkespersonlighet och värden i åtanke, samtidigt som man beaktar konkurrenternas logotyper och branschstandarder. Här är några faktorer man bör överväga när man skissar olika idéer och koncept:

 1. Företagets varumärkespersonlighet och värden: Företagets varumärkespersonlighet och värden bör utgöra grunden för logotypens design, och man bör sträva efter att hitta en design som effektivt kommunicerar dessa egenskaper till målgruppen.
 2. Målgruppens preferenser: Att ha en klar bild av målgruppens preferenser kan hjälpa till att skapa en logotyp som attraherar och kommunicerar med målgruppen.
 3. Konkurrenternas logotyper: Att analysera konkurrenternas logotyper kan hjälpa till att undvika att skapa en logotyp som är för lik andra på marknaden, samtidigt som man säkerställer att logotypen differentierar företaget från konkurrenterna.
 4. Branschstandarder: Att förstå branschstandarder kan hjälpa till att skapa en logotyp som är sammanhängande med företagets bransch och som effektivt kommunicerar företagets unika erbjudande.

Genom att skissa olika idéer och koncept kan man hitta den bästa lösningen för att skapa en logotyp.

Utforska olika typsnitt och färger

När du skapar en logotyp är det viktigt att utforska olika typsnitt och färger för att hitta den perfekta kombinationen som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar till målgruppen. Och hey, det behöver inte vara tråkigt! Att experimentera med olika typsnitt och färger kan vara en rolig och kreativ process, så luta dig tillbaka och låt fantasin flöda!

När du väljer typsnitt, tänk på att välja en som är sammanhängande med företagets varumärkesidentitet och värderingar. En elegant serif-font kan exempelvis förmedla lyx och professionalism, medan en modern sans-serif font kan ge en känsla av innovation och kreativitet. Och glöm inte att experimentera med olika stilar och storlekar för att hitta den bästa lösningen för din logotyp.

För att brainstorma idéer använd gärna webbtjänster som Dafont där du kan skriva företagsnamnet och snabbt se hur ordbilden ser ut i olika stilar. 

Och färgerna då? Ja, färger kan också ha en stor inverkan på hur en logotyp uppfattas av målgruppen. En glad och livlig logotyp kan innehålla färger som gul, orange eller röd, medan en mer professionell logotyp kan innehålla färger som blått eller grönt. Men var inte rädd för att tänka utanför boxen - en ovanlig färgkombination kan faktiskt vara det som skiljer din logotyp från mängden.

Bli inspirerad av webbplatser som fokuserar på färg, som t.ex. https://coolors.co/palettes/trending

Så, när du utforskar olika typsnitt och färger för din logotyp, kom ihåg att ha kul och experimentera! Med en informell och humoristisk ton kan du ta fram nya och spännande idéer för att skapa en logotyp som inte bara kommunicerar ditt företags varumärkesidentitet och värderingar, utan också sticker ut på marknaden.

Reflektera över designens skärpa, enkelhet och minnesvärdhet

Att reflektera över designens skärpa, enkelhet och minnesvärdhet är en viktig del av designprocessen när man skapar en logotyp. En välutformad logotyp ska ha en skärpa som sticker ut från mängden, en enkelhet som gör den lätt att förstå och minnas, och en minnesvärdhet som gör att den stannar i målgruppens medvetande.

Att uppnå detta kräver eftertanke och inspiration. Det handlar om att tänka utanför boxen och att ha förmågan att se designen från olika perspektiv. Det handlar om att våga ta risker och att våga testa nya idéer.

En skarp design är en design som har en tydlig form och ett starkt visuellt uttryck. Det är en design som fångar uppmärksamheten och sticker ut från mängden. För att uppnå detta kan man använda sig av olika tekniker som att experimentera med form och färg, eller att skapa en kontrast mellan olika element i logotypen.

En enkel design är en design som är lätt att förstå och minnas. Det handlar om att ta bort onödiga element och att fokusera på det väsentliga. En enkel design kan vara minimalistisk och renskuren, eller den kan ha en lekfullhet som gör att den sticker ut.

En minnesvärd design är en design som stannar i målgruppens medvetande. Det handlar om att skapa en design som är lätt att känna igen och som förmedlar företagets varumärkesidentitet på ett tydligt sätt. En minnesvärd design kan ha en stark symbolik eller en distinkt form som gör den lätt att känna igen.

Lägg till detaljer och effekter … eller inte

Att lägga till detaljer och effekter kan ge en logotyp en extra dimension och göra den ännu mer minnesvärd. Det kan också hjälpa till att förstärka företagets varumärkesidentitet och värderingar. Men var försiktig, för det är lätt att gå över gränsen och skapa en logotyp som är överdrivet komplicerad och svår att förstå.

Så hur lägger man till detaljer och effekter på ett effektivt sätt? Det handlar om att använda dem på ett smart sätt och att välja detaljer och effekter som förstärker designen utan att ta över den. Det kan vara en subtil skugga, en diskret textur eller en spännande gradient.

Men kom ihåg, det är också viktigt att behålla en balans i designen och inte lägga till för många detaljer eller effekter. En överdrivet komplicerad logotyp kan faktiskt ha en negativ effekt på varumärkesidentiteten och göra det svårt för målgruppen att förstå vad företaget står för.

Så, när du lägger till detaljer och effekter i din logotyp, använd en informell och humoristisk ton för att hålla dig avslappnad och kreativ. Tänk utanför boxen och experimentera med olika tekniker för att hitta den perfekta lösningen som effektivt kommunicerar företagets varumärkesidentitet och värderingar till målgruppen. Med rätt balans mellan detaljer och effekter kan du skapa en logotyp som är både minnesvärd och lätt att förstå.

IV. Upprättande av logotypen

Skapa logotypen i Illustrator, Affinity Designer eller motsvarande programvara

Nu är det dags att sätta igång med det roliga - att skapa din logotyp i Illustrator, Affinity Designer eller motsvarande programvara! Detta är där allt det tidigare arbetet verkligen betalar sig och du kan se din logotyp ta form.

Att skapa din logotyp i en vektorbaserad programvara ger dig möjligheten att skapa en logotyp som kan skalas upp eller ned utan att förlora kvalitet. Detta gör att din logotyp kommer att se snygg ut oavsett om den används på ett visitkort eller på en skylt i större format.

Så, hur gör man? Börja med att skapa en grundläggande form för din logotyp, sedan experimentera med olika typsnitt, färger och detaljer tills du hittar den perfekta kombinationen. Var inte rädd för att prova olika tekniker och idéer - det är genom att testa och justera som du kan hitta den bästa lösningen.

Kom igång med Adobe Illustrator

När du skapar din logotyp, ha kul med att experimentera med olika tekniker och utforska nya idéer för att skapa en logotyp som verkligen sticker ut på marknaden.

Och kom ihåg, skapa din logotyp i en vektorbaserad programvara ger dig större flexibilitet när det gäller att justera och redigera din design.

Att skapa din logotyp i en vektorbaserad programvara kan vara en rolig och kreativ process, så luta dig tillbaka och ha kul med det!

Lägga till olika versioner av logotypen

Att lägga till olika versioner av din logotyp är som att ha flera olika outfits i garderoben - du vill ha något för varje tillfälle! Och nej, du behöver inte byta kläder lika ofta som Lady Gaga för att göra det.

Genom att ha olika versioner av din logotyp kan du anpassa den till olika plattformar, layouter och situationer. En version kan ha en vit bakgrund medan en annan version kan ha en transparent bakgrund. En version kan vara i färg medan en annan version kan vara svartvit.

Att ha flera versioner av din logotyp ger dig också möjlighet att testa vad som fungerar bäst med din målgrupp. Genom att experimentera med olika versioner kan du se vilken som ger bäst resultat och anpassa din logotyp efter det.

Så, hur skapar man olika versioner av sin logotyp? Det kan vara så enkelt som att ändra bakgrunden eller färgerna, eller att skapa olika layouter med olika element.

Men kom ihåg, det är viktigt att hålla en konsistent design och varumärkesidentitet mellan alla versioner av din logotyp. Detta hjälper till att stärka företagets varumärkesidentitet och gör det lättare för målgruppen att känna igen och komma ihåg din logotyp.

Så, gå och skapa flera versioner av din logotyp! Ha kul med det och var inte rädd för att prova olika idéer. Det är genom att testa och justera som du kan hitta den perfekta.

Prova logotypen i olika storlekar och format

Prova din logotyp i olika storlekar och format? Ja tack! Det är som att prova kläder i olika storlekar och passformer - du vill vara säker på att du ser bra ut oavsett vad du bär (eller visar upp!).

Att prova din logotyp i olika storlekar och format är viktigt för att se hur den fungerar på olika platser och i olika storlekar. Du vill vara säker på att den ser lika bra ut på ett visitkort som på en reklamskylt.

Det är som att välja rätt glasögonbågar - de måste passa din ansiktsform och din personliga stil. På samma sätt måste din logotyp passa din företagsidentitet och värderingar.

Genom att prova din logotyp i olika storlekar och format kan du också se om den fungerar i olika färgsättningar och på olika bakgrunder. Det kan vara så enkelt som att ändra färgerna eller att lägga till en bakgrund.

Så, hur gör man för att prova sin logotyp i olika storlekar och format? Det är enkelt - du kan använda dig av olika digitala verktyg och programvaror för att se hur din logotyp fungerar i olika storlekar och format.

Men kom ihåg, det är viktigt att vara konsekvent med designen och varumärkesidentiteten i alla storlekar och format av din logotyp. Detta hjälper till att stärka företagets varumärkesidentitet och gör det lättare för målgruppen att känna igen och komma ihåg din logotyp.

V. Avslutande tankar

Vikten av att skapa en unik och minnesvärd logotyp

Att skapa en unik och minnesvärd logotyp är som att skapa ett personligt klädmärke som är så coolt att alla vill ha det. Men till skillnad från kläder, kan en minnesvärd logotyp hålla i många år och förbli lika trendig som den dag den skapades.

Varför är det så viktigt att skapa en unik och minnesvärd logotyp? Jo, för att den är en representation av ditt företag och varumärke. Det är den första kontaktpunkten som många av dina potentiella kunder kommer att ha med ditt företag, och du vill att det ska vara en positiv och minnesvärd upplevelse.

Så, hur skapar du en unik och minnesvärd logotyp? Det handlar om att tänka utanför boxen och att våga testa nya idéer. Du vill ha en logotyp som sticker ut, men som också effektivt kommunicerar ditt företags varumärkesidentitet och värderingar.

Men kom ihåg, det är viktigt att ha en balans mellan att vara unik och att vara för krånglig. En logotyp som är för komplicerad kan faktiskt ha en negativ effekt på varumärkesidentiteten och göra det svårt för målgruppen att förstå vad ditt företag står för.

Tips för att välja rätt typsnitt och färger

Så, hur gör man för att välja rätt typsnitt och färger för sin logotyp? Här är några tips som kan hjälpa dig på vägen:

 1. Tänk på din målgrupp: Vilken typ av typsnitt och färger skulle attrahera din målgrupp? Är det en ung publik som gillar färgglada och livliga design, eller en mer vuxen målgrupp som föredrar en mer sofistikerad design? Anpassa din logotyp till din målgrupp för att öka chansen att de ska känna sig attraherade av din logotyp.
 2. Var konsekvent: Använd samma typsnitt och färgsättning i hela din logotyp. Det hjälper till att skapa en enhetlig och professionell design och gör det lättare för målgruppen att komma ihåg din logotyp.
 3. Testa olika kombinationer: Prova olika typsnitt och färger för att hitta den perfekta kombinationen för din logotyp. Det kan vara en subtil skillnad i typsnitt eller en annan färgton som gör skillnad.
 4. Tänk på varumärkesidentiteten: Vilken typ av varumärkesidentitet vill du förmedla med din logotyp? En mer modern och innovativ identitet kanske kräver en mer livlig och färgglad design, medan en mer traditionell och konservativ identitet kan kräva en mer subtil och klassisk design.
 5. Var inte rädd för att vara annorlunda: Att välja ett annorlunda typsnitt eller färgsättning kan hjälpa din logotyp att skilja sig från konkurrenterna och bli minnesvärd för din målgrupp.

Så, när du väljer typsnitt och färger för din logotyp, tänk på det som att du väljer outfiten för din jobbintervju - var stilig, professionell och personlig på samma gång. Ha kul med det och våga testa nya idéer och kombinationer, så hittar du snart den perfekta designen för din logotyp!

Att undvika vanliga misstag i logotypdesign

Det finns många vanliga misstag som kan uppstå när man designar en logotyp. Här är några av de vanligaste misstagen som man bör undvika:

 1. För många effekter: Att använda för många effekter som skuggor, gradienter och 3D-effekter kan göra din logotyp svår att läsa och förstå. Håll det enkelt och rent för att göra din logotyp lättläst och minnesvärd.
 2. Inte tänka på skalbarhet: Det är viktigt att din logotyp är skalbar och fungerar i olika storlekar. Om din logotyp inte fungerar i små storlekar, såsom på visitkort eller i sociala medier, kan det göra den svår att läsa och känna igen.
 3. Kopiera andra logotyper: Att kopiera andra logotyper kan göra din logotyp generisk och tråkig. Och i värsta fall kan du hamna i juridiskt blåsväder. Försök att skapa en unik logotyp som verkligen representerar ditt företag och dess värderingar.
 4. Fel typsnitt och färger: Fel typsnitt och färger kan göra att din logotyp ser oprofessionell ut och inte kommunicerar varumärkesidentiteten på ett effektivt sätt. Tänk på målgruppen och vilken typ av varumärkesidentitet du vill förmedla när du väljer typsnitt och färger för din logotyp.
 5. Inte testa i olika storlekar och format: Att inte testa din logotyp i olika storlekar och format kan göra att du missar eventuella problem eller utmaningar som kan uppstå när logotypen används i olika sammanhang.
 6. För komplext: Att göra din logotyp för komplex kan göra den svår att läsa och förstå. Enkelhet är viktigt i logotypdesign, så håll det enkelt och effektivt.

Genom att undvika dessa vanliga misstag är du på god väg att utforma en bra logotyp.

Ta kontakt för mer information eller för hjälp med din logotyp

Om du behöver mer hjälp eller information kring din logotyp, så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns här för att hjälpa till och göra din logotypdesign enklare och smidigare. Vi har erfarenhet av att hjälpa företag att skapa en perfekt logotyp som verkligen representerar deras varumärkesidentitet på ett effektivt sätt. Vi erbjuder även logotypdesign-tjänster för de som behöver hjälp med att skapa en helt ny logotyp från grunden. Så, oavsett vilken typ av hjälp du behöver kring din logotyp, så kan vi hjälpa dig på vägen.

Skriven av Pepe Juntunen
Designer & founder, Pe-form
crossmenu